Při bezhotovostních platbách na účet školy používejte prosím níže určené identifikátory platby

Číslo účtu školy: 43030621/0100

Variabilní symbol: evidenční číslo dítěte (viz Bakaláři)    

Pozor: Číslo účtu školy je odlišné od čísla účtu Nadačního fondu!

Všichni žáci školy jsou pojištěni proti úrazu na celém území ČR, pokud se tento stane v době výuky nebo školní akce.

Podmínkou je nahlášení úrazu žákem ihned po jeho uskutečnění. Každý žák je povinen příslušnému učiteli bezodkladně nahlásit i drobný úraz. Případné zhoršení stavu po drobném úrazu je nutné nahlásit nejpozději do dvou dnů. Také dodatečné nahlášení úrazu, který nebyl dítětem oznámen v den uskutečnění, je možné maximálně do dvou dnů, při pozdějším nahlášení nemůže být školou úraz posouzen jako školní úraz.

Pokud je žák následkem úrazu v léčení, škola předá rodičům (nejčastěji prostřednictvím žáka) formulář pro ošetřujícího lékaře. Tento jej po ukončení léčby vyplní a rodiče jej předají zpět škole. Ta jej předá pojišťovně, která rozhodne, zda má postižený nárok na pojistné plnění a v jaké výši.

Každá nepřítomnost žáka ve škole musí být omluvena v Bakalářích pomocí Omluvenky v den nástupu po jeho nepřítomnosti.

Pokud nebude nepřítomnost písemně omluvena do 2 kalendářních dnů od jejího skončení (tedy ode dne opětovného nástupu), nebude již později školou akceptována a bude považována za neomluvenou. Výjimku z tohoto ustanovení může povolit pouze ředitel školy s ohledem na vážné rodinné důvody. Toto ustanovení je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb., § 22, bod 3, pís. d.

Důvod delší nepředpokládané nepřítomnosti žáka ve škole musí být oznámen zákonným zástupcem škole nejpozději do 3 dnů od jejího začátku – např. telefonicky.

Před delší předem známou nepřítomností žáka ve škole je zákonný zástupce povinen podat třídnímu učiteli písemnou žádost o jeho uvolnění. Tento žádost posoudí a pokud se domnívá, že nepřítomnost žáka ohrožuje výsledky jeho vzdělávání, sdělí svoje zamítavé stanovisko do tří dnů zákonnému zástupci.

V průběhu vyučování, či školní akce, je možné uvolnit žáka pouze na základě předem (nejpozději v den uvolnění) podané písemné žádosti zákonného zástupce na samostatném papíru (NE v Bakalářích), ve které musí být přesně a čitelně uvedeno : jméno žáka, den a čas kdy má být žák uvolněn, prohlášení že zákonný zástupce za něj v době uvolnění přebírá plnou právní zodpovědnost a podpis zákonného zástupce (doporučujeme použít Žádost o uvolnění z výuky v sekci Formuláře a tiskopisy). Uvolněn může být také žák, kterého si osobně zákonný zástupce vyzvedne.

Ve výjimečných případech, kdy opakovaná nepřítomnost žáka ve škole výrazně omezuje jeho vzdělávání a ohrožuje výsledky vzdělávání, si vyhrazuje ředitelství školy vydat rozhodnutí, kterým podmíní omlouvání žáka navíc i potvrzením lékaře či jiné instituce o důvodu a časovém rozsahu nepřítomnosti žáka ve škole.

Rodiče mohou svým dětem dobít kreditní kartu pouze těmito způsoby :

• prostřednictvím internetového bankovnictví
• platebním příkazem podaným ke své bance
• poštovní poukázkou na kterékoli České poště

Nadále tedy není možné platit v hotovosti ve škole.

Platby se provádějí na účet č. 5015017799/5500, variabilní symbol: číslo kreditky.

POZOR!!! Při nesprávně uvedeném variabilním symbolu nebude platba přiřazena.

Jak postupovat při dobíjení kreditky?

Kartu lze nabít libovolnou částkou platebním příkazem na účet číslo 5015017799/5500. Jako variabilní symbol je nutné uvést číslo, které naleznete na přední straně karty. Pokud neuvedete při bezhotovostní úhradě číslo karty jako variabilní symbol, nebude možné kartu nabít. Stav karty lze ověřit po přihlášení na stránky www.automaty.come.cz. Systém připíše zaplacený kredit na kartu bezprostředně po přijetí platby. Pro první vstup do Vašeho účtu je třeba zadat do příslušných políček číslo karty a jednorázové heslo, které je vytištěné na Vaší kartě. Případný zůstatek kreditu na kartě bude automaticky převeden do dalšího školního roku. Při ukončení školní docházky bude po vrácení případného přeplatku karta zablokována.

Co dělat při ztrátě kreditky?

Při ztrátě karty kontaktujte neprodleně pí. asistentku Sklárčíkovou, která provede zablokování karty. Provozovatel automatu vám potom jejím prostřednictvím vydá kartu novou, na kterou bude převeden zůstatkový kredit z karty ztracené. Provozovatel nemůže nést odpovědnost za případné nákupy další osobou, které mohly být provedené ze ztracené karty před jejím zablokováním.

Co dělat při poškození kreditky?

Pokud dojde k takovému poškození karty, že není možné její přečtení v automatu, avšak je možné přečíst identifikační údaje karty, kontaktujte pí. asistentku Sklárčíkovou a požádejte o výměnu karty za novou. Pokud je karta zcela zničená, postupujte jako při ztrátě karty.

Kde získat další informace?

Další informace o produktech nabízených v automatech i celém projektu najdete na stránkách www.happysnack.cz. Informace a detaily o tom, co si právě Vaše dítě objednává ke svačině či o zůstatkovém kreditu, jsou k dispozici na stránkách www.automaty.come.cz.