Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří iniciace aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy – posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Činnost ŠPP zajišťuje školní speciální pedagogvýchovný poradce a školní metodik prevence. Dále se na poradenských službách školy významně podílí třídní učitelé.

ŠPP na naší škole vzniklo za podpory projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Institutu pedagogicko psychologického poradenství v Praze „VIP – Kariéra“ (Vzdělání – Informace – Poradenství – Kariéra). Tento projekt byl tříletý (2005 – 2008), spolufinancovaný Evropskými sociálními fondy (ESF) a státním rozpočtem České republiky.

Od 1. 7. 2009 byla škola zařazena do dvouletého navazujícího projektu „RŠPP – VIP II“ – Rozvoj školních poradenských pracovišť, vzdělání, informace, poradenství II (2009 – 2011). Úvazek školního speciálního pedagoga byl spolufinancován Evropských sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2013 je naše škola opět zařazena do navazujícího projektu pod názvem „RAMPS – VIP III“, který zaštiťuje Národní ústav odborného vzdělávání v Praze. Projekt je zaměřen na zvýšení kvality poskytovaných služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, které jsou poskytovány školními speciálními pedagogy, metodiky pro školní poradenská pracoviště a dalšími odbornými pracovníky. Díky tomuto projektu může být spolufinancován úvazek speciální pedagožky.

Hlavním cílem projektu je podpora školních poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Specifické cíle projektu:

 1. Rozvoj a podpora zdravých vztahů ve škole.
 2. Péče o předškolní děti.
 3. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 4. Prevence.
 5. Kariérové poradenství.
 6. Zvýšení kvality poradenských služeb, nastavení pravidel pro sjednocení jejich úrovně v rámci ČR a supervize systému poskytování poradenských služeb.
 7. Reflexe požadavků EU kladených na kvalitu a efektivitu poskytovaných poradenských služeb a vytvoření sítě integrované metodické podpory.
 8. Vytvoření metodické podpory pro vznikající i stávající školní poradenská pracoviště, pro školská poradenská zařízení na úrovni krajů (PPP, SPC) a pro Střediska výchovné péče.
 9. Tvorba modelové struktury programů DVPP pro speciální pedagogy ve školských poradenských zařízeních s reflexí k dosavadní přípravě začínajících odborníků a ke vzdělávacímu standardu.
 10. Nastavení metodické podpory a supervize ve školských poradenských zařízeních.
 11. Ověření modelové struktury vzdělávání založené na sledování dosažených kompetencí pro speciální pedagogy, doplnění DVPP pro školní metodiky prevence a výchovné poradce.
 12. Dojde k vytvoření katalogu, který definuje stupně poradenské podpory pro žáky ohrožené předčasným odchodem ze vzdělávání, žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (a žáky v režimu podpůrných a vyrovnávacích opatření), k ověření a porovnání modelů integrativního a inkluzivního vzdělávání žáků, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
 13. Rozšíření poradenské služby pro žáky s poruchami chování prostřednictvím činnosti středisek výchovné péče a vypracování návrhů na legislativní změny v systému poradenských služeb, školního a školského poradenství, které pomohou zefektivnit služby, zajistit metodickou podporu a nastavit mechanismy kontroly těchto služeb