Jednotná přijímací zkouška

Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v uvedených termínech:

Čtyřleté obory vzdělání:

1. termín: pátek 12. dubna 2024

2. termín: pondělí 15. dubna 2024

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

1. termín: úterý 16. dubna 2024

 2. termín: středa 17. dubna 2024

Náhradní termíny:

 1. termín: pondělí 29. dubna 2024

 2. termín: úterý 30. dubna 2024

Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia a do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užité umění.

Do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2024, do oborů vzdělání v konzervatoři se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna 2024. V případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února 2024, tento obor vzdělání však koná i jednotnou přijímací zkoušku v termínech uvedených výše.

Informace k přijímacímu řízení (prosinec 2023)

Přijímací řízení do středního vzdělávání od 1. ledna 2024

Legislativní proces

Schválení legislativních změn se předpokládá v první polovině prosince 2023, účinnost je plánována na 1. ledna 2024.

Hlavní principy

Evidence všech přihlášek v jednotném informačním systému

Možnost podat v 1. a 2. kole přijímacího řízení přihlášky až do 3 oborů vzdělání (až 5 v případě podání 2 přihlášek do oborů vzdělání s talentovou zkouškou)

Dochází ke změně v možnosti podání přihlášky ke studiu. V první fázi digitalizace v tomto školním roce budou mít uchazeči možnost podat přihlášku třemi způsoby:

  • elektronickou formou s ověřením zákonného zástupce prostřednictvím elektronické identity
  • písemnou formou s podporou elektronického systému (v tomto případě bude udělen uchazeči unikátní identifikační kód) 
  • písemnou formou bez elektronického systému

Zachování 2 pokusů konání jednotné přijímací zkoušky, to platí i pro uchazeče, kteří se budou hlásit na 1 maturitní obor. Na oba termíny zkoušky může být určena stejná škola

Systém bude bezprostředně po vyhodnocení výsledkú přijímacích zkoušek na základě prioritizace přiřazovat uchazeče ke konkrétním oborům vzdělání do konkrétních škol.

V případě, že uchazeč nebude chtít nastoupit do určené školy, má možnost podání „vzdání“ se svého místa na dané škole a účastnit se dalších kol přijímacího řízení

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení

Do 31. ledna 2024 musí ředitelé středních škol zveřejnit kritéria přijímání do oboru vzdělávání a způsob hodnocení jejich splnění.

Kritéria předá ředitel spolu s dalšími informacemi (například počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělání, informace o školní či talentové zkoušce, pokud se koná, zda škola vyžaduje ověření zdravotní způsobilosti) do Informačního systému.

Nepovinné údaje jsou:

  • hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání
  • další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, dovednosti a zájmy uchazeče

Podání přihlášek do 1. kola přijímacího řízení

Termín pro podání přihlášek do 1. kola přijímacího řízení je stanoven od 1. února do 20. února 2024. Jak již bylo výše zmíněno, je možné ji podat 3 způsoby.

Přihlášku za nezletilého uchazeče podává jeho zákonný zástupce, součástí přihlášky je pak čestné prohlášení zákonného zástupce, že nezletilý uchazeč souhlasí s jejim podáním a obsahem.

Obory vzdělání na přihlášce jsou řazeny podle preference!

Uvedené pořadí musí být na všech podaných přihláškách shodné.

Přílohy k přihláškám

Přílohy k přihláškám se přikládají formou prosté kopie (včetně zdravotního potvrzení, pokud ho škola vyžaduje). Ředitel SŠ může určit i pozdější termín odevzdání přílohy než spolu s přihláškou (např. v případě, že výsledky olympiád budou známy později).

Termíny jednotných přijímacích zkoušek

  • Šestiletá a osmiletá gymnázia – 16. a 17. dubna 2024
  • Čtyřleté obory – 12. a 15. dubna 2024
  • Náhradní termín pro všechny obory – 29. a 30. dubna 2024

Vyhodnocení výsledků

15. května 2024 budou po potvrzení přijatých uchazečů v Informačním systému zveřejněny výsledky přijímacího řízení, stejně tak budou výsledky zveřejněny na veřejně přístupném místě ve škole.

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí se v písemné formě nevyhotovují a nezasílají.

Opravné prostředky

Odvolání lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů, a to řediteli, který rozhodnutí o nepřijetí vydal (nikoli prostřednictvím Informačního systému). Může nastat situace, že uchazeč bude přijat do více oborů. Uchazeč nemá povinnost v tomto případě dopředu oznámit, ve kterém oboru vzdělání se stane žákem.

Uchazeč se může vzdát práva na přijetí, a to nejdéle 3 pracovmí dny před termínem pro podání přihlášky v dalším kole přijímacího řízení.

Druhé kole přijímacího řízení

Termíny a počty přihlášek jsou stanoveny jednotně stejně jako v 1. kole. Jednotná zkouška se již nekoná, ale její výsledek se povinně zohledňuje.

Termín pro podání přihlášky je 24. května 2024.

Informační systém by měl být spuštěný k 15. 1. 2024 (1. uvedené webové stránky)

Důležité webové stránky:

www.prihlaskynastredni.cz    – podávání přihlášek

www.msmt.cz – stránky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

www.vyberskoly.cz – pomoc při výběru střední školy

www.atlasskolstvi.cz – pomoc při výběru střední školy

www.cermat.cz – příklady jednotných přijímacích zkoušek

www.jmskoly.cz – uvedení volných míst na středních školách (další kola PŘ)

SCHOVANA SEKCE Z MINULA – nastaveno visibility settings

Přesná kritéria přijetí, podle kterých bude přijímací řízení probíhat, zveřejní ředitelé SŠ na webových stránkách nejpozději do 31. ledna 2023 (u oborů s talentovou zkouškou do 31. října 2022).

V  1. kole se podávají 2 PŘIHLÁŠKY,  zájemci o víceletá gymnázia podávají 1 nebo 2 přihlášky. Přihlášky k 1. kolu přijímacího řízení na SŠ musí rodiče doručit do 1. 3. 2023 na příslušnou střední školu (u oborů s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2022). Za správnost vyplnění a včasnost odevzdání odpovídají rodiče žáka. Další kola přijímacího řízení vypisují jednotlivé školy dle potřeby (volná místa jsou uváděna na www.jmskoly.cz), žák může podat libovolný počet přihlášek (připravuje je výchovný poradce).

Příprava přihlášek

Žáci si přihlášky ke studiu nemusí zajišťovat sami, výchovný poradce je připraví a vytiskne na základě odevzdaného formuláře. Tento formulář obdrží od výchovného poradce (odkaz je uveden i v závěru textu).

Přílohy k přihláškám

Pokud Vaše dítě dochází do PPP, můžete k přihláškám přikládat i vyjádření z PPP (je to důležité při možnosti navýšení času při jednotné přijímací zkoušce).

K přihláškám můžete přikládat i výsledky ze soutěží pořádaných školou. Smysl to má v tom případě, když za ně daná škola uděluje body navíc.

Jak postupovat, pokud potřebujete potvrzení školy:

  1. na list velikosti A4 uvést školní rok, název soutěže/soutěží, umístění žáka
  2. list je potřeba zanést příslušnému koordinátorovi soutěže na potvrzení, poté ho VP předá na potvrzení řediteli školy    

 Za přílohy jsou zodpovědní rodiče. 

Zápisový lístek

Od výchovného poradce dostanou rodiče (případně děti) zápisový lístek oproti podpisu. Pokud se dítě dostane na vybranou střední školu a opravdu na ní chce studovat, je potřeba do 10 dnů od vyrozumění o přijetí zanést vyplněný zápisový lístek na příslušnou střední školu.

Prosím nezaměňovat zápisový lístek s přihláškami!

Výběr střední školy

Při výběru střední školy se můžete poradit s výchovným poradcem, informace o konkrétních školách získáte na dnech otevřených dveří daných škol.

Informace poskytuje i informační a poradenské centrum pro volbu povolání při Úřadu práce Brno, Polní 37.

Důležité webové stránky:

Ke stažení:

Formulář – obory a názvy SŠ pro vyplnění přihlášky