1. Způsob přijímacího řízení určuje ředitel příslušné střední školy.

2. Jednotné přijímací zkoušky (CERMAT) obsahují zkoušku z českého jazyka a matematiky. Probíhají formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace, a to v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělání. Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem do oborů zkráceného studia a do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užité umění. SŠ si může stanovit  i další zkoušku, například z anglického jazyka.

3. Nejpozději do 31. ledna 2022 (u oborů s talentovou zkouškou do 31. října 2021) zveřejní SŠ na svých webových stránkách přesná kritéria, podle kterých bude přijímací řízení probíhat.

4. V  1. kole se podávají 2 PŘIHLÁŠKY,  zájemci o víceletá gymnázia podávají 1 nebo 2 přihlášky . Přihlášky k 1. kolu přijímacího řízení na SŠ musí rodiče doručit do 1. 3. 2022 na příslušnou střední školu (k oborům s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2021). Za správnost vyplnění a včasnost odevzdání odpovídají rodiče žáka.

5. Další kola přijímacího řízení vypisují jednotlivé školy dle potřeby (veškeré informace je třeba zjišťovat na stránkách jednotlivých SŠ)

Termíny jednotných přijímacích zkoušek (CERMAT):

1.termín

  • 12. dubna 2022 –  pro čtyřleté obory vzdělání
  • 19. dubna 2022 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

2.termín

  • 13. dubna 2022 –  pro čtyřleté obory vzdělání
  • 20. dubna 2022 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

Náhradní termíny:

  • 1.termín – 10. května 2022
  • 2.termín – 11. května  2022

POZOR – DŮLEŽITÉ

1. Zápisový lístek musí být odevzdán řediteli příslušné SŠ nejpozději do 10 pracovních dnů od vyrozumění o přijetíZápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou (to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání).

2. V 1. kole lze podat POUZE 2 PŘIHLÁŠKY

… a dále

ŘEDITEL SŠ ukončí hodnocení uchazečů do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky. Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů. Zveřejněním se míní také informace na webových stránkách příslušné školy nebo vyvěšení seznamu v prostorách SŠ. Je třeba si toto individuálně ohlídat.

Nepřijatým uchazečům zašle rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání.

K POTVRZENÍ ÚMYSLU uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělávání na dané SŠ slouží ZÁPISOVÝ LÍSTEK (viz výše).

Informace pro rodiče vycházejících žáků.

1. Při rozhodování o volbě dalšího studia nebo učebního oboru se můžete poradit s TU nebo VP.

2. Podrobnější informace lze získat na jednotlivých SŠ na Dnech otevřených dveří.

3. Další podrobné informace lze získat v informačním a poradenském centru pro volbu povolání při Úřadu práce  Brno – město, Polní 37. 639 00 Brno. Návštěvu lze dohodnout telefonicky.

4. Aktuální informace o SŠ a SOŠ, SOU jsou na internetu www.jmskoly.czwww.atlasskolstvi.czwww.scio.cz.

5. Žáci si přihlášky ke studiu nemusí zajišťovat sami, naše škola je vytiskne na základě odevzdaného Formuláře – obory a názvy středních škol pro vyplnění přihlášky.

6. Zápisový lístek si rodiče vyzvednou u výchovné poradkyně oproti podpisu-možné termíny k vyzvednutí budou předem oznámeny.

7. Jihomoravský kraj ve spolupráci se středními školami, zaměstnavateli a dalšími zainteresovanými subjekty vydává edukativní brožuru s názvem „Končíš základku? Kam dál, aby to stálo za to!?“. Vydáním této brožury si klademe za cíl usnadnit budoucím středoškolákům, ale i jejich rodičům, výchovným poradcům, pedagogům a veřejnosti orientaci v konkrétních možnostech dalšího rozvoje absolventa základní školy. Brožura nabízí aktuální a souhrnné informace, které by mohly pomoci při profesní orientaci a rozhodování žáka základní školy, kam dál.

Ke stažení:

Formulář – obory a názvy SŠ pro vyplnění přihlášky

Info k přílohám přihlášek na SŠ