Zde můžete vidět projekty, které jsme na naší škole realizovali nebo realizujeme. Jde o projekty financované MŠMT, EU i naší školou. Projekty jsou jednou z možností jak můžeme našim žákům nabídnout nadstandardní přístup ke vzdělávání. Snažíme se těchto možností  využívat co nefektivněji a nejčastěji.

Škola je zapojena do programu ERASMUS+ a je členem konsorcia statutárního města Brna. 

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Realizátorem projektu je Statutární město Brno

Cílem projektu je plošná podpora zapojených škol za účelem prevence školní neúspěšnosti žáků základních škol a zvýšení kvality a inkluzivnosti základního vzdělávání ve městě Brně.

Více informací o projektu je uvedeno na webových stránkách OŠMT MMB.

Naše škola získala od ministerstva školství dotaci na projekt, podporující environmentální výchovu.

V rámci tohoto projektu asi 50 žáků školy zkoumalo dvě příměstské lokality – údolí potoka Vrbovec a rybníka v Žebětíně a naučnou stezku podél Ponávky v oblasti Mokré Hory. Provedli zeměpisné mapování a měření, přírodopisné zkoumání a pozorování, chemické a fyzikální měření a pokusy. K dispozici měli moderní pomůcky a přístroje, pořízené v rámci projektu.

Všechna měření a výzkumy zpracovali a jejich závěry pak prezentovali samotní žáci na veřejné minikonferenci v prosinci, kam byli pozváni nejen žáci školy, ale i jejich rodiče a veřejnost.

Videoukázka z účasti na tomto projektu – práce našich žáků

Minikonference proběhla 22. 12. 2009 od 12:00 hodin ve školní tělocvičně. Předcházela jí ukázka laboratorních pokusů a ukázka práce s pomůckami, které se v projektu využívaly, pro všechny žáky druhého stupně. Pro žáky prvního stupně ukázka proběhla o den dříve 21. 12. 2009.

Projekt byl spolufinancován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

 AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Škola je zapojena do projektu RAMPS-VIP III (Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb – VIP III), který je zaměřen na zvýšení kvality poskytovaných služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Tyto služby jsou poskytovány školními psychology, školními speciálními pedagogy, metodiky pro školní poradenská pracoviště a dalšími odbornými pracovníky. Více na www.nuv.cz/ramps.

Projekt Tvořivá škola – čtení a psaní s porozuměním

Naše škola se stala jednou z 18 škol zapojených do celostátního projektu „Tvořivá škola – Čtení
a psaní s porozuměním“. Smyslem projektu je, aby naši žáci byli vzděláváni moderními metodami čtení a psaní s porozuměním, s pomocí efektivních pomůcek a vhodnými přístupy v souladu se svými potřebami a schopnostmi. Měli by si tak osvojit dovednost číst plynule a s porozuměním,
ale také získat kladný vztah ke čtení a k celoživotnímu vzdělávání.

Pomocí nových metod bude žákům již od 1.ročníku umožněno průběžně rozvíjet jejich čtenářské dovednosti. Znamená to, že budou číst správně bez chyb, číst slova napoprvé, plynule bez slabikování, výrazně a s porozuměním textu s důrazem na správná slova a správně řazenými pauzami.  Důraz je přitom kladen především na metody, které umožňují aktivní zapojení všech žáků do výuky.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více informací o projektu naleznete na www.tvorivaskola.cz.

Naše škola je zapojena do sběru vyřazeného elektrozařízení pro jeho následnou recyklaci.

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. V rámci tohoto projektu je možné ve škole odevzdat drobný i větší elektroodpad, pro který je před ředitelnou připravena červená plastová nádoba.

Navíc, za nasbíraný elektroodpad získává škola body, které později může proměnit za řadu věcných odměn dle katalogu Recyklohraní. Jedná se o věci, které slouží k výuce, smysluplné zábavě dětí ve škole nebo jde o školní potřeby.

Více se o projektu můžete dozvědět na speciálních webových stránkách recyklohraní.

Co patří a nepatří do sběrné nádoby?

Vedle sběrné nádoby je též umístěn box na vybité drobné baterie, který mohou všichni k odložení těchto baterií využít (odkaz na školní soutěže).

Tento projekt rozšiřuje naše snažení o ekologickou výchovu a myšlení. Již delší dobu totiž třídíme plasty – PET lahve a starý papír (odkaz na školní soutěž ve sběru starého papíru).

AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost byl na naší škole realizován projekt Profesní rozvoj pedagogů Základní školy Brno, Laštůvkova 77, registrovaný pod č. CZ.1.07/1.3.41/01.0019. Zahájen byl 1.7.2012 a ukončen 31.12.2013.

Projekt umožnil škole zajistit pro pedagogické pracovníky celkem 8 různých školení z oblasti ICT, 4 školení z oblasti kurikulární reformy a 5 celoročních kurzů cizízh jazyků. Celkový počet hodin školení dosáhl velmi vysokého čísla téměř 600 hodin. Zapojeni byli všichni pedagogičtí pracovníci.

Realizace školení a kurzů probíhala po celý školní rok 2012/2013 a jeden jazykový kurz byl z organizačních důvodů ukončen až v říjnu 2013.

 V oblasti ICT byla školení zaměřena na využívání MS Office pro přípravu na výuku (word, excel, power point), na efektivní využívání poštovního klienta (outlook) a internetu a na využívání interaktivních tabulí ve výuce. Všechna školení byla jednodenní a probíhala ve škole v odpoledních a večerních hodinách.

Z kurikulární reformy jsme si vybrali témata, která mohou být dobře využita ve výchově i vzdělávání – jak předcházet syndromu vyhoření, efektivní řešení konfliktů a obtížných situací, emoční management a zařazování projektů do výuky. Školení byla realizována formou dvou víkendových výjezdních seminářů, které proběhly ve Sport V hotelu v Hrotovicích, který má pro školení velmi dobré vybavení a zázemí.

V celoročních kurzech cizích jazyků byli pedagogičtí pracovníci rozděleni do pěti skupin – ve dvou byla výuka Aj pro začátečníky a po jedné skupině výuka Aj pro pokročilé, Aj konverzace s rodilým mluvčím a Nj pro pokročilé. Celkový rozsah každého kurzu byl 60 vyučovacích hodin a probíhaly ve škole v odpoledních hodinách.

Pro realizaci školení i pro administraci projektu byl z rozpočtu projektu pořízen majetek v celkové hodnotě téměř 180.000 Kč. Jednalo se mimo jiné o 6 ks notebooků a interaktivní set, skládající se z interaktivní tabule a dataprojektoru. V průběhu projektu sloužilyk realizaci školení a administraci projektu a po jeho ukončení napomáhají udržitelnosti projektu, protože jsou k dispozici pedagogickým pracovníkům pro vlastní výuku a zejména pro přípravu na ni.

Žáci, jejich rodiče a návštěvníci webových stránek školy mohli v průběhu projektu získávat informace o realizaci projektu právě z webových stránek školy. Pro širší veřejnost byly v průběhu projektu zveřejněny dva články v brněnském periodiku Brněnský deník, které stručně o průběhu projektu informovaly.

 S výjimkou tří pedagogických pracovníků, kteří se ze zdravotních důvodů nemohli zúčastnit dostatečného množství hodin v celoročním jazykovém kurzu, absolvovali všichni účastníci všechna školení úspěšně, včetně závěrečných testů. Celkem obdrželo 39 zapojených pedagogických pracovníků 397 osvědčení o úspěšném absolvování vzdělávacího programu. To dokládá obrovské časové i psychické vytížení zapojených pracovníků v průběhu celého školního roku.

Celkově hodnotíme realizaci projektu kladně. Byl obrovsky náročný pro zapojené pracovníky (což byli ve větší nebo menší míře všichni pedagogičtí pracovníci) i pro manažery, zajišťující jeho realizaci. Učili jsme se za pochodu, protože takový projekt jsme dosud nerealizovali. Dovednosti a znalosti, které pedagogičtí pracovníci v jeho průběhu získali, uplatňují a budou uplatňovat ve výuce a při přípravě na ni. To může pomoci zvýšení kvality a efektivity výuky, což bylo cílem projektu.

Případné bližší informace o realizaci projektu podá rád ředitel školy na tel. 546224090 nebo na mailu reditel@zslastuvkova.cz

Od školního roku 2012/2013 jsme partnerskou školou projektu NEPZ – nejbohatší ekosystémy planety Země

Jde o výchovně vzdělávací projekt, který vede děti, žáky a studenty od 5ti do 18 let k pochopení významu divoké přírody, vnímání jejího ohrožení a nutné ochraně.

Účastí na projektu, který v sobě obsahuje 2 přednášky za školní rok o významných ekosystémech Země, přispívají žáci také k záchraně jednoho z těchto významných ekosystémů.

Konkrétně jde o podporu českého projektu Green Life na Sumatře, který se zabývá ochranou deštného pralesa ekosystému Leuser, záchranou divokých zvířat z ilegálního obchodu a organizací protipytláckých hlídek ve spolupráci s centrálou NP Leuser – Bohorok.

Stránky projektu NEPZ

AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

V rámci projektu EU peníze školám je na naší škole realizován projekt Zkvalitňování a zefektivňování výuky na ZŠ Laštůvkova. Zahájen byl 1.9.2010 a ukončení je plánováno na 28.2.2013.

Projekt umožňuje škole dělení některých hodin českého jazyka, matematiky, angličtiny a informatiky ve vybraných třídách, vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků a tvorbu pomůcek a výukových materiálů do angličtiny, informatiky, přírodovědy, vlastivědy, fyziky, chemie a zeměpisu.

Vytvořené pomůcky a vzdělávací materiály poskytne škola na základě projeveného zájmu jiným školám či pedagogům.

Co je projekt EDISON?

   Projekt EDISON spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích a stali se tak generací, která prolomí prohlubující se mezikulturní bariéru.

Education. Drive. Internacionality. Students. Opportunity. Network.

   Vizí projektu je tolerance a příznivé společné soužití české společnosti s různými kulturami a národy, a to na základě jejich porozumění a omezení předsudků a stereotypů. Díky multikulturní atmosféře, vyvolané zahraničními stážisty, oživuje výuku a zvyšuje zájem o studium mezi žáky a studenty a učí je nebát se odlišného.

    Projekt Edison je projektem společnosti AIESEC, což je mezinárodní studentská organizace, která zprostředkovává praxi studentům formou zahraniční stáže nebo členstvím v organizaci. Díky tomu napomáhá rozvoji mladých lidí po celém světě.

(text převzat ze stránek společnosti AIESEC)

Projekt EDISON ve školním roce 2015/2016

Již potřetí jsme se zapojili do tohoto projektu. Tentokrát přivítáme na naší škole pětici studentů v týdnu od 8. do 12. února 2016. Jejich profily si můžete prohlédnout níže. Jako každý rok i letos budeme rádi za jakoukoliv pomoc s jejich ubytováním. Může to být pro vás dobrá příležitost, jak si procvičit angličtinu či získat třeba nového kamaráda z jiného koutu světa. Jestliže některá rodina bude mít zájem o ubytování některého ze stážistů, prosíme, abyste co nejdříve kontaktovali ředitele školy se svou nabídkou.

Vizitky letošních stážistů:         Nuharani Savitri (Indonésie – dívka) …….  profil na Youtube

                                            Nano Kobalia (Gruzie – dívka) …….  profil na Youtube

                                            Li Zong-Han – alias Alex Li (Taiwan – muž) …….  profil na Youtube

                                            Yntymak Abdyldaev (Kyrgyzstan – muž) …….  profil na Youtube

                                            Bessie Liu (Australia – dívka) …….  profil na Youtube

                                            Serhat (Turecko – muž) …………… profil na Youtube

                                            Franziska (SRN – dívka) …………… profil na Youtube

Informace pro hostitelské rodiny

Dopis ředitele školy rodičům

Projekt EDISON ve školním roce 2014/2015

I ve školním roce 2014/2015 se účastníme projektu Edison. V týdnu od 2. do 6. února 2015 navštíví naši školu celkem 7 zahraničních studentů. Budeme rádi, když nám pomůžete s jejich ubytováním. Podmínky, se kterými je v tomto případě potřeba počítat, jsou v odkazu níže, stejně tak jako profily jednotlivých stážistů. Pokud budete mít zájem o jejich ubytování, kontaktujte prosím co nejdříve ředitele školy pana Mgr. Petra Křivku (viz kontakty).

 Profily stážistů:       Carl (Kanada)

                              Cindy (Taiwan)

                              Yoana (Bulharsko)

                              Ricardo (Mexiko)

                              Sula (Brazílie)

                              Tatiana (Ukrajina)

                              Zefanya (Malajsie)

Informace pro hostitelské rodiny

Projekt Edison na ZŠ Laštůvkova ve školním roce 2013/2014

    Prožili jsme neobvyklý týden. Od 24. do 28. března navštívilo naši školu pět studentů z různých částí světa – Indonésie, Gruzie, Brazílie, Japonsko.  Prostřednictvím svých poutavých prezentací nám představili nejen sebe, ale i svou zemi, její zajímavosti a způsob života. Vše v anglickém jazyce. Byl to zcela jedinečný a neopakovatelný zážitek. Všichni si porozuměli, v praxi si ověřili, že lidé celého světa mohou najít společnou řeč. Bylo až překvapivé, kolik témat mladé lidi spojuje.

   Společné aktivity se neomezily jen na dopolední program ve škole, ale uskutečnilo se i odpolední fotbalové utkání žáků a našich hostů. Čas byl neúprosný, bylo ho málo.

Co o projektu Edison napsali naši žáci:

David, 5. roč. – Projekt Edison se mi moc líbil. Hodně jsem se toho dozvěděl o Brazílii, Indonésii a Gruzii. Nejvíc se mi líbil Ricardo (Brazílie). Byl to hudebník, což bylo super. Většinu věcí jsem rozuměl. Karině (Indonésie) jsem taky rozuměl skoro vše. A Natii (Gruzie) jsem rozuměl trochu míň, ale to nevadí. Projekt Edison bych si rád zopakoval.

Helena, 5. roč. – Tahle akce se mi moc líbila. Zopakovala bych to klidně každý rok. U Ricarda se mi nejvíce líbilo tancování. Většinou jsem rozuměla, a když ne, tak nám to paní učitelka přeložila. V pátek každý loudil o podpisy na ruku od cizinců. S Ricardem jsme se vyfotili a byl konec. Děkuji cizincům, že přijeli právě do České republiky a do Brna.

Kristýna, 8. roč. – Nejvíce se mi líbila prezentace o Gruzii. Natia nám ukázala jejich tance a řekla něco o kultuře. Nadchla mne příroda a chtěla bych se tam podívat.

Jiří, 8. roč. – ZŠ Laštůvkovu navštívili zahraniční studenti díky projektu Edison. Tento týden byl určitě jeden z nejlepších v tomto školním roce. Dozvěděli jsme se spoustu nových věcí o rodných zemích studentů. Například jak vypadají jejich domy, jaké jsou styly tance, co tam lidé jí a spoustu dalších zajímavých věcí. Studenti byli vždy ochotní zodpovědět jakýkoli dotaz a jeden den si šli zahrát i fotbal. Chtěl bych, aby se tento projekt ještě aspoň jednou zopakoval.

Mgr. Jaroslava Pumprlová, ZŠ Laštůvkova

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Statutární město Brno je realizátorem projektu č. CZ.1.07/1.1.00/46.0015 s názvem Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách. 

Cílem projektu je v souladu s výzvou zvýšení kvality základního vzdělávání ve městě Brně. Partnery projektu je celkem 67 základních škol na území města, včetně naší školy. Na zapojených školách působí v rámci projektu mentoři, kteří pracují se žáky ohroženými školním neúspěchem anebo předčasným odchodem ze vzdělávání. Na základě této mentorské práce budou v rámci jednoho školního roku ověřeny vybrané metody podpory těchto žáků a jejich účinnost.

Více informací o projektu je uvedeno na webových stránkách OŠMT MMB.

Naše škola se stala partnerem projektu

„Tvorba výukových materiálů na podporu výuky fyziky na základních a středních školách v Jihomoravském kraji.“

č. proj: CZ.1.07/1.1.16/02.0114 GG OP VK

Realizace projektu : Direct Film s.r.o.

Doba trvání projektu: 1.2.2013 – 31.1.2015