Omlouvání žáků

Každá nepřítomnost žáka ve škole musí být omluvena písemně v žákovské knížce nebo v deníčku v den nástupu po jeho nepřítomnosti.

Pokud nebude nepřítomnost písemně omluvena do 7 kalendářních dnů od jejího skončení (tedy ode dne opětovného nástupu), nebude již později školou akceptována a bude považována za neomluvenou. Výjimku z tohoto ustanovení může povolit pouze ředitel školy s ohledem na vážné rodinné důvody. Toto ustanovení je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb., § 22, bod 3, pís. d.

vod delší nepředpokládané nepřítomnosti žáka ve škole musí být oznámen zákonným zástupcem škole nejpozději do 3 dnů od jejího začátku – např. telefonicky.

Před delší předem známou nepřítomností žáka ve škole je zákonný zástupce povinen podat třídnímu učiteli písemnou žádost o jeho uvolnění. Tento žádost posoudí a pokud se domnívá, že nepřítomnost žáka ohrožuje výsledky jeho vzdělávání, sdělí svoje zamítavé stanovisko do tří dnů zákonnému zástupci.

V průběhu vyučování, či školní akce, je možné uvolnit žáka pouze na základě předem (nejpozději v den uvolnění) podané písemné žádosti zákonného zástupce na samostatném papíru (ne v žákovské knížce), ve které musí být přesně a čitelně uvedeno : jméno žáka, den a čas kdy má být žák uvolněn, prohlášení že zákonný zástupce za něj v době uvolnění přebírá plnou právní zodpovědnost a podpis zákonného zástupce (doporučujeme použít Žádost o uvolnění z výuky v sekci Dokumenty). Uvolněn může být také žák, kterého si osobně zákonný zástupce vyzvedne.

Ve výjimečných případech, kdy opakovaná nepřítomnost žáka ve škole výrazně omezuje jeho vzdělávání a ohrožuje výsledky vzdělávání, si vyhrazuje ředitelství školy vydat rozhodnutí, kterým podmíní omlouvání žáka navíc i potvrzením lékaře či jiné instituce o důvodu a časovém rozsahu nepřítomnosti žáka ve škole.