Novinka

14 Leden 2020 12:29

Zápis do 1. tříd pro šk. r. 2020/2021

Vážení rodiče,

zápis do 1. třídy se koná na naší škole

ve čtvrtek         16. 4. 2019   14 – 18:30 hodin

v pátek              17. 4. 2019   14 – 18:30 hodin

Zapisujeme děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 včetně.

Podrobnější informace o organizaci zápisu zveřejníme v nejbližší době.

Elektronická registrace k zápisu je spuštěna od 1. 3. 2020 na www.zapisdozs.brno.cz. Na této žádosti bude vygenerován kód dítěte, pod kterým bude zapisováno.

Pokud bude při zápisu podána Žádost o odklad školní docházky, musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa do 30. 4. 2020.

Seznam přijatých žáků oznámí škola vyvěšením na veřejně přístupném místě ve škole a rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň po dobu 15 dnů. V naší škole jsou takovými místy školní web zslastuvkova.cz a vstupní dveře do školy. Rozhodnutí o přijetí žáků k plnění povinné školní docházky nebudou tedy písemně rozesílána.Po ukončení zápisu vydává ředitel školy Rozhodnutí o nepřijetí do školy, které bude naopak zákonnému zástupci zasláno písemně.

Seznam ulic, které patří do spádové oblasti naší školy, je zveřejněn ve Vyhlášce MMB, naše škola však bude přijímat i děti bydlící mimo naši spádovou oblast. Pokud chtějí rodiče zapsat dítě na jinou školu než spádovou, mohou tak učinit a není nutné zapsat dítě i na spádovou školu – pokud by nespádová škola nemohla dítě z kapacitních důvodů přijmout, automaticky ho přijme spádová škola, i když na ní nebylo u zápisu.

Rodičům a jejich dětem také nabízíme možnost reedukačních skupinek Školička.

Velmi se na Vás těšíme.

                                                                 Bronislava Jašková, zástupce ředitele pro 1. stupeň

                                                                             tel: 51 555 26 53, 774 639 169