Novinka

4 Březen 2019 13:09

Zápis dětí do prvních tříd

Vážení rodiče,

zveme Vás a Vaše děti na zápis do 1. třídy, který se koná na naší škole

v pondělí        1. 4. 2019   14 – 18:30 hodin

v úterý            2. 4. 2019   14 – 18:30 hodin

v  pavilonu pro 1. stupeň (boční vchod).

Zapisujeme děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 včetně.

Prosíme rodiče, aby pro zápis svého dítěte využili i úterý (při přijímání žáků nerozhoduje pořadí zapsaných žáků).

S sebou si přineste:

- vytištěnou elektronicky vyplněnou registraci dítěte (vyplnění jmen rodičů podle rodnéholistu - pokud je otec či matka uveden/a v rodném listu, musí být uveden/a i v registračním formuláři), pro případ aktuálního provádění oprav v registraci si přineste kartičku pojištěnce zdravotní pojišťovny a přístupové heslo. V elektronicky vyplněném formuláři uveďte v části zastupování dítěte ve věcech jednání se školou jednoho zákonného zástupce, protože v případě zatržení obou zákonných zástupců budou informace o řízení zbytečně zasílány oběma uvedeným zákonným zástupcům. V případě opravy údajů ve formuláři nevytvářejte nový formulář s novým vygenerovaným číslem, ale po přihlášení opravte údaje ve formuláři stávajícím. Pokud rodiče nepřinesou k zápisu elektronicky vyplněnou registraci dítěte, budou ji muset v den zápisu provést u nás ve škole, což – v případě většího počtu zájemců – zdrží zápis jejich dítěte.

- přílohu Žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání - Informační povinnost (v případě, že ji rodiče nebudou mít s sebou, obdrží ji při příchodu na zápis)

- rodný list dítěte

- občanský průkaz pro doložení trvalého místa bydliště

- v případě žádosti o odklad vytištěnou elektronicky vyplněnou Žádost o odklad

- rodiče – cizinci doloží cestovní pas a doklad o pobytu.

Elektronická registrace k zápisu jespuštěna od 1. 3. 2019na www.zapisdozs.brno.cz . Na této žádosti bude vygenerován kód dítěte, pod kterým bude zapisováno. Přítomnost dítěte na zápisu je nutná. Pokud se dítě nemůže dostavit např. z důvodu nemoci, mohou rodiče přijít bez něj, provede se zápis bez dítěte a při následné návštěvě s dítětem (termín po telefonické domluvě se zástupkyní 1. stupně) bude zápis dokončen.

Hlavním cílem zápisu je ověření školní zralosti, posuzujeme zejména komunikativnost dítěte, technickou stránku řeči (správná výslovnost hlásek), socializační předpoklady, grafomotorické dovednosti, pravolevou a prostorovou orientaci, úroveň zrakového a sluchového vnímání. Všímáme si také hrubé a jemné motoriky (např. zavazování tkaničky, stříhání papíru,…) a celkové práceschopnosti.

K zápisu se musí dostavit i děti s rodiči, kteří pro současný rok žádali odklad školní docházky, aby nám potvrdili zájem o zapsání dítěte, a aby potvrdili údaje uvedené v zápisním lístku při loňském zápisu. Pokud byl dítěti povolen odklad na jiné škole, předloží rodiče u zápisu rozhodnutí o odkladu z této školy.

Pokud bude při zápisu podána Žádost o odklad školní docházky, musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa do 30. 4. 2019. Vzhledem k tomu, že v dubnu budou poradny zahlceny, doporučujeme objednat se na vyšetření již nyní!

Seznam přijatých žáků oznámí škola vyvěšením na veřejně přístupném místě ve škole a rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň po dobu 15 dnů. V naší škole jsou takovými místy školní web zslastuvkova.cz a vývěska před školou. Rozhodnutí o přijetí žáků k plnění povinné školní docházky nebudou tedy písemně rozesílána.Po ukončení zápisu vydává ředitel školy Rozhodnutí o nepřijetí do školy, které bude naopak zákonnémuzástupci zasláno písemně.

Seznam ulic, které patří do spádové oblasti naší školy, je zveřejněn ve Vyhlášce MMB, naše škola však bude přijímat i děti bydlící mimo naši spádovou oblast. Pokud chtějí rodiče zapsat dítě na jinou školu než spádovou, mohou tak učinit a není nutné chodit k zápisu zároveň i na spádovou školu – pokud by nespádová škola nemohla dítě z kapacitních důvodů přijmout, automaticky ho přijme spádová škola, i když na ní nebylo u zápisu.

Rodičům a jejich dětem také nabízíme možnost reedukačních skupinek Školička. Bližší informace zde.

Velmi se na Vás těšíme.

                                                                 Bronislava Jašková

                                                                 zástupce ředitele pro 1. stupeň

                                                                 tel: 51 555 26 53, 774 639 169