Novinka

22 Červen 2016 08:26

Souhrnná zpráva k projektu Recyklohraní za rok 2015

Naše škola díky Recyklohraní přispěla k ochraně životního prostředí.
Loni naši žáci odevzdali k recyklaci 2 televize, 10 monitorů a 198,00 kg drobného elektra.
V rámci programu Recyklohraní, který prohlubuje znalosti našich studentů v oblasti
recyklace a ochrany životního prostředí, žáci sběrem elektronických hraček a drobných
elektrozařízení i nadále přispívají k ochraně životního prostředí. O jednoznačně pozitivních
dopadech programu vypovídá certifikát environmentálního vyúčtování. Ten nám přesně vyčísluje,
o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody žáci díky recyklaci ušetřili
ekosystém Země. Víme také, o kolik se nám podařilo snížit objem nebezpečného odpadu a
produkci skleníkových plynů CO2. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL,
která se studenty dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že žáci naší školy v
loňském roce vytřídili 2 televize, 10 monitorů a 198,00 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 6,38
MWh elektřiny, 377,34 litrů ropy, m3 vody a 0,21 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise
skleníkových plynů o 1,29 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 5,73 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má
nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100
televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400
litrů ropy potřebných k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro
uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou
pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k
ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.
Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a
drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace
jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny
dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise
do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení
jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.