Informace k přijímacím zkouškám na SŠ

Aktuální  informace o přijímacích zkouškách pro školní rok 2020/2021

1. Způsob přijímacího řízení určuje ředitel příslušné střední školy. Přijímací řízení probíhá na základě předložených podkladů – přihláška a přehled klasifikace v 8. a 9. ročníku a další požadavky  stanovené střední školou.

2. Jednotné přijímací zkoušky obsahují zkoušku z českého jazyka a matematiky .Probíhají formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace, a to v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělání. SŠ si může stanovit  i další zkoušku, například z anglického jazyka.

3. Nejpozději do 31. ledna2021 (u oborů s talentovou zkouškou do 31. října 2020) zveřejní SŠ na svých webových stránkách přesná kritéria, podle kterých bude přijímací řízení probíhat.

4. V  1. kole se podávají 2 PŘIHLÁŠKY,  zájemci o víceletá gymnázia podávají 1 nebo 2 přihlášky . Přihlášky k 1. kolu přijímacího řízení na SŠ musí rodiče doručit do 1. 3. 2021!!! na příslušnou střední školu a to včetně potvrzení ZŠ (k oborům s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2020). Za správnost vyplnění a včasnost odevzdání odpovídají rodiče žáka.

 

 

Termíny:

1.termín      12.dubna 2021 -  pro čtyřleté obory vzdělání

                  14.dubna 2021 - pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

2.termín      13.dubna 2021 -  pro čtyřleté obory vzdělání

                  15.dubna 2021 - pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

Náhradní termíny:

1.termín       12. května 2021

2.termín       13. května 2021

Tyto termíny se nevztahují na obory se závěrečnou zkouškou, obory vzdělání s výučním listem.

Přesné informace obdrží zákonní zástupci na schůzce s VP, termín i místo budou stanoveny dle epidemiologické situace.

6. Další kola přijímacího řízení vypisují jednotlivé školy dle potřeby (veškeré informace je třeba zjišťovat na stránkách jednotlivých SŠ)

POZOR – DŮLEŽITÉ

1. Zápisový lístek musí být odevzdán řediteli příslušné SŠ nejpozději do 10 pracovních dnů od vyrozumění o přijetí. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou (to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání).

2. V 1. kole lze podat POUZE 2 PŘIHLÁŠKY

... a dále

ŘEDITEL SŠ ukončí hodnocení uchazečů do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky. Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů. Zveřejněním se míní také informace na webových stránkách příslušné školy nebo vyvěšení seznamu v prostorách SŠ. Je třeba si toto individuálně ohlídat.

Nepřijatým uchazečům zašle rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání.

K POTVRZENÍ ÚMYSLU uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělávání na dané SŠ slouží ZÁPISOVÝ LÍSTEK (viz výše).

 

Informace pro rodiče vycházejících žáků.

1. Při rozhodování o volbě dalšího studia nebo učebního oboru se můžete poradit s TU nebo VP.

2. Podrobnější informace lze získat na jednotlivých SŠ na Dnech otevřených dveří.

3. Další podrobné informace lze získat v informačním a poradenském centru pro volbu povolání při Úřadu práce  Brno - město, Polní 37. 639 00 Brno. Návštěvu lze dohodnout telefonicky.

4. Aktuální informace o SŠ a SOŠ, SOU jsou na internetu www.jmskoly.cz, www.atlasskolstvi.cz, www.scio.cz.

5. Žáci si přihlášky ke studiu nemusí zajišťovat sami, naše škola je vytiskne na základě odevzdaného Formuláře - obory a názvy středních škol pro vyplnění přihlášky.

6. Zápisový lístek si rodiče vyzvednou na informativní schůzce u výchovné poradkyně oproti podpisu.

7. Jihomoravský kraj ve spolupráci se středními školami, zaměstnavateli a dalšími zainteresovanými subjekty vydává edukativní brožuru s názvem „Končíš základku? Kam dál, aby to stálo za to!?“. Vydáním této brožury si klademe za cíl usnadnit budoucím středoškolákům, ale i jejich rodičům, výchovným poradcům, pedagogům a veřejnosti orientaci v konkrétních možnostech dalšího rozvoje absolventa základní školy. Brožura nabízí aktuální a souhrnné informace, které by mohly pomoci při profesní orientaci a rozhodování žáka základní školy, kam dál.

 

Ke stažení:

Formulář - obory a názvy SŠ pro vyplnění přihlášky

Info k přílohám přihlášek na SŠ